Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 20230823.01ΕΞ (ΣΜΕ 03/2023)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 20230823.01ΕΞ (ΣΜΕ 03/2023)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ.20230823.01ΕΞ (ΣΜΕ 3/2023) Παρακάτω θα βρείτε τα παραρτήματα που συνοδεύουν την Πρόσκληση: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΜΕ 03/2023 1 Αρχείο(α) 544.76 KB Λήψη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1...

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 2/2023)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΜΕ 2/2023 Η Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.,έχοντας υπόψη: 1. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 20230710.02ΕΞ/10-07-2023 (ΑΔΑ: Ρ0Β646ΜΧ1Π-Ν54) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 02.2023). 2. Την με αρίθμ. 02.16/2023 (ΑΔΑ: ΨΑΝΔ46ΜΧ1Π-Η2Ω) Απόφαση συνεδρίασης του Διοικητικού...

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 1/2023)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΜΕ 1/2023 Η Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.,έχοντας υπόψη: 1. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 20230710.01ΕΞ/10-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΡΥΒ46ΜΧ1Π-ΓΛ4) Πρόσκληση (ΣΜΕ 01.2023). 2. Την με αρίθμ. 01.16/2023 (ΑΔΑ: Ψ21Δ46ΜΧ1Π-ΖΛΠ) Απόφαση συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ....
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 20230823.01ΕΞ (ΣΜΕ 03/2023)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 20230710.02ΕΞ (ΣΜΕ 02/2023)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ.20230710.02ΕΞ (ΣΜΕ 02/2023). Παρακάτω θα βρείτε τα παραρτήματα που συνοδεύουν την Πρόσκληση: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΜΕ 02/2023 1 Αρχείο(α) 544.76 KB Λήψη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1...
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 20230823.01ΕΞ (ΣΜΕ 03/2023)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 20230710.01ΕΞ (ΣΜΕ 01/2023)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ.20230710.01ΕΞ (ΣΜΕ 01/2023). Παρακάτω θα βρείτε τα παραρτήματα που συνοδεύουν την Πρόσκληση: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΜΕ 01/2023 1 Αρχείο(α) 544.76 KB Λήψη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1...

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 10/2022)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΜΕ 10/2022 Η Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.,έχοντας υπόψη: 1. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 20221230.05ΕΞ/30.12.2022 Πρόσκληση (ΣΜΕ 10.2022) 2. Την με αρ. 01.01/2023 (ΑΔΑ: 93Β146ΜΧ1Π-Ο7Ζ) απόφαση του Δ.Σ. Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε. περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης...