ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΠ: 20220916.01ΕΞ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΜΕ 6/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΠ: 20220916.01ΕΞ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΜΕ 6/2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ. 20220916.01ΕΞ (ΣΜΕ 06/2022) Παρακάτω θα βρείτε τα παραρτήματα που συνοδεύουν την Πρόσκληση: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΜΕ 06/2022 1 Αρχείο(α) 544.76 KB Λήψη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1...

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 5/2022)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΜΕ 5/2022 Η Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.,έχοντας υπόψη:  Την υπ’αριθμ. πρωτ. 20220729.01ΕΞ/29.07.2022 Πρόσκληση (ΣΜΕ 05.2022) 2.  Την με αρ. 14.01/2022 (ΑΔΑ: ΩΝ1Φ46ΜΧ1Π-ΦΜΗ) απόφαση του Δ.Σ. Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε. περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΠ: 20220916.01ΕΞ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΜΕ 6/2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ.20220729.01ΕΞ (ΣΜΕ 05/2022)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ.20220729.01ΕΞ (ΣΜΕ 05/2022) Παρακάτω θα βρείτε τα παραρτήματα που συνοδεύουν την Πρόσκληση: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΜΕ 05/2022 1 Αρχείο(α) 544.76 KB Λήψη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1...

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 4/2022)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΜΕ 4/2022 Η Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.,έχοντας υπόψη:  Την υπ’αριθμ. πρωτ.  20220627.01ΕΞ/27.06.2022 (ΑΔΑ: 9ΙΘΓ46ΜΧ1Π-ΤΦΨ)  Πρόσκληση (ΣΜΕ 04.2022) 2.  Την με αρ. 12.01/2022 (ΑΔΑ:) απόφαση του Δ.Σ. Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε. περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΠ: 20220916.01ΕΞ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΜΕ 6/2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ.20220627.01ΕΞ (ΣΜΕ 04/2022)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ.20220627.01ΕΞ (ΣΜΕ 04/2022) Παρακάτω θα βρείτε τα παραρτήματα που συνοδεύουν την Πρόσκληση: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΜΕ 4/2022 1 Αρχείο(α) 433.61 KB Λήψη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1...

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 3/2022)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΜΕ 3/2022 Η Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.,έχοντας υπόψη:  Την υπ’αριθμ. πρωτ. 20220606.02ΕΞ/06.06.2022 (ΑΔΑ: 9ΠΝΕ46ΜΧ1Π-ΓΙ4) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 03.2022) 2.       την με αρ. 09.04/2022 (ΑΔΑ:_97ΒΤ46ΜΧ1Π-Ω3Θ) απόφαση του Δ.Σ. Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε....