«Υποστήριξη του Δήμου Κομοτηνής και της Κοινωνικής Σύμπραξης Ροδόπης στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ»

Η εταιρεία στο πλαίσιο της σύμβασης ανέλαβε:

 • Τον συντονισμό των ενεργειών και δράσεων του έργου
 • Την διοικητική υποστήριξη του Δήμου Κομοτηνής και των εταίρων του έργου
 • Την παρακολούθηση της Πράξης μέσω του ΟΠΣ
 • Την τακτική επικοινωνία με τη διαχειριστική αρχή του Προγράμματος (Ε.Ι.Ε.Α.Δ), αλλά και το αντίστοιχο υπουργείο
 • Την υποστήριξη του Δήμου Κομοτηνής στην οικονομική παρακολούθηση του έργου
 • Την προετοιμασία και υποβολή μηνιαίων, τριμηνιαίων και ετήσιων τεχνικών δελτίων
 • Την εν γένει υλοποίηση και διεκπεραίωση κάθε διοικητικής υποχρέωσης που προκύπτει από τη Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος και την Εθνική Αρχή Διαχείρισης Έργων
 • Την παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου
 • Την διοικητική υποστήριξη των δήμων της Ροδόπης – εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης Ροδόπης
 • Τον συντονισμό υλοποίησης των συνοδευτικών μέτρων του προγράμματος
 • Την ενημέρωση των δυνητικά δικαιούχων του προγράμματος
 • Την διάχυση των δράσεων του Προγράμματος
 • Την υλοποίηση των προβλεπόμενων από το Πρόγραμμα δράσεων προβολής και δικτύωσης με την τοπική κοινωνία και τους εμπλεκόμενους φορείς
 • Την διάθεση ειδικού επιστημονικού προσωπικού με τα απαραίτητα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του προγράμματος. Να συνεργάζεται με το Δήμο Κομοτηνής, τα αιρετά όργανα, τις υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά του Πρόσωπα.

Διάρκεια : 30/05/2017 – (Σε εξέλιξη) – Προϋπολογισμός : 60.000 €