Πολιτική Ποιότητας

Βασική επιχειρηματική επιδίωξη της Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε είναι η παροχή υπηρεσιών ποιότητας με θεμελιώδη αρχή και δέσμευση της την ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών του πελάτη και τη συμμόρφωση της με όλους τους διεθνής και εθνικούς κανονισμούς που αφορούν την δραστηριότητας της, εφαρμόζοντας ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Προτύπου ISO 9001:2015

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η Διοίκηση της Εταιρίας δεσμεύεται:

▪️ Να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ανθρώπινους πόρους, την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό.

▪️ Να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών της, καθώς και τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

▪️ Να εφαρμόζει και να βελτιώνει συνεχώς την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015.

▪️ Να εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους φορείς της περιοχής και τον τοπικό πληθυσμό.

Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσω:

▪️ του προσδιορισμού των στόχων ποιότητας και της παρακολούθησής τους μέσω των ανασκοπήσεων από τη Διοίκηση.

▪️ του καθορισμού και της παροχής των αναγκαίων πόρων

▪️ του καθορισμού των αρμοδιοτήτων του προσωπικού, της παροχής κατάλληλης εκπαίδευσης, βελτίωσης των δεξιοτήτων, ικανοτήτων και γνώσεων του

▪️ της παρακολούθησης των διεργασιών της εταιρείας και του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας και η συμβολή της στην οικονομική και κοινωνική ζωή της περιοχής.

▪️ της εφαρμογής διορθωτικών ενεργειών, που διασφαλίζουν την ικανοποίηση των πελατών.

Η λειτουργία της Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε υπόκειται στον δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο των φορέων, αλλά και των πολιτών της περιοχής δράσης της και οι αποφάσεις της διέπονται από τις αρχές της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας, ενώ ταυτόχρονα αξιολογούνται από τις αρχές της ιδιωτικής οικονομίας ως προς το επίπεδο οργάνωσης, λειτουργίας και αποτελέσματος.

Για την Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε

Λάπατας Αθανάσιος

Πρόεδρος Δ.Σ

15/4/2021