Μετοχικό Σχήμα – Διοικητικό Συμβούλιο

 

Οι μέτοχοι της K. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε. και τα ποσοστά συμμετοχής τους είναι:

1.    Δήμος Κομοτηνής με ποσοστό συμμετοχής 76,13%

2.    Δήμος Αρριανών με ποσοστό συμμετοχής 16,67%

3.    Δήμος Μαρωνείας – Σαπών με ποσοστό συμμετοχής 6,93%

4.   Δήμος Ιάσμου με ποσοστό συμμετοχής 0,27%

Η εταιρεία διοικείται από την Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις διατάξεις που την διέπουν, εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά από τον νόμο ή το καταστατικό.

Η Γενική συνέλευση εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας το οποίο είναι 9μελές. Το Δ.Σ. μετά την εκλογή του συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία των Δημοτικών Αρχών.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου:

Πρόεδρος

Λάπατας Αθανάσιος

Αντιπρόεδρος

Παπάζογλου Κωνσταντίνος

Μέλη

Τσακιρίδης Ευστράτιος

Τζενετίδης Παρθένιος

Μανίτσας Θεόδωρος

Μεμέτ Σερδάρ

Βασιλειάδης Μιχάλης

Καρελιάδου Αφροδίτη

Λεχούδης Κίμων