Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με 20240708.03ΕΞ (ΣΜΕ 04/2024).

Παρακάτω θα βρείτε τα παραρτήματα που συνοδεύουν την Πρόσκληση: