Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με 20240527.02ΕΞ (ΣΜΕ 03/2024).

Παρακάτω θα βρείτε τα παραρτήματα που συνοδεύουν την Πρόσκληση: