Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 20240422.06ΕΞ (ΣΜΕ 02/2024).

Παρακάτω θα βρείτε τα παραρτήματα που συνοδεύουν την Πρόσκληση: