Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 20240212.01ΕΞ (ΣΜΕ 01/2024).

Παρακάτω θα βρείτε τα παραρτήματα που συνοδεύουν την Πρόσκληση: