Αρ. Πρωτ.: 20240131.01ΕΞ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1/2024

Των κ. μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία

«Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68139/67/Β/09/002

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 014011810000

Α.Φ.Μ. 998337084 – Δ. Ο. Υ. Κομοτηνής

σε ΕΚΤΑΚΤΗ Γενική Συνέλευση στις 01/02/2024

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ. μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» να συμμετάσχουν στις 01/02/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., σε  ΈΚΤΑΚΤΗ Γενική Συνέλευση, είτε δια ζώσης, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Κομοτηνή, επί της οδού Ν. Τσανακλή  αρ. 15, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν έγκαιρα για τον τρόπο συνεδρίασης.

  1. Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Ορισμός Αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου
  3. Καθορισμός ημερομηνίας πρόσκλησης συνεδρίασης του νέου Διοικητικού

Συμβουλίου για καθορισμό αξιωμάτων, εκπροσώπησης και συγκρότησης του σε Σώμα.

 

Οι κ. μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της εταιρείας ή να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια ημερομηνία μπορούν οι κ. μέτοχοι να γνωστοποιήσουν και τυχόν αντιπροσώπους τους.

Κομοτηνή, 31-01-2024

Εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος 

Λάπατας Αθανάσιος