Αρ.πρωτ.: 20230911.01ΕΞ/11.09.2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

3/2023

Των κ. μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία

«Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68139/67/Β/09/002

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 014011810000

Α.Φ.Μ. 998337084 – Δ. Ο. Υ. Κομοτηνής

σε ΕΚΤΑΚΤΗ Γενική Συνέλευση στις 2 Οκτωβρίου 2023

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ. μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» να συμμετάσχουν στις 2 Οκτωβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. σε  ΈΚΤΑΚΤΗ Γενική Συνέλευση, είτε δια ζώσης, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Κομοτηνή, επί της οδού Ν. Τσανακλή  αρ. 15, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν έγκαιρα για τον τρόπο συνεδρίασης.

  1. Επικύρωση της απόφασης υπ’αριθμ 01.22/2023 του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε., σύμφωνα με την οποία αντικαταστάθηκαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ βάσει του Άρθρου 5 και 18 του ισχύοντος καταστατικού.

Οι κ. μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της εταιρείας ή να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθέσης τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια ημερομηνία μπορούν οι κ. μέτοχοι να γνωστοποιήσουν και τυχόν αντιπροσώπους τους.

 

Κομοτηνή,11-09-2023

Εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Λάπατας Αθανάσιος