ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΜΕ 4/2023
Η Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε., έχοντας υπόψη:


1. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 20230823.02ΕΞ/23-08-2023 (ΑΔΑ: ΡΚΠΟ46ΜΧ1Π-3Β0) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 04.2023).

2. Την με αρίθμ. 02.20/2023 (ΑΔΑ: ΨΧ3Ψ46ΜΧ1Π-6ΜΙ) Απόφαση συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε. με την οποία επικυρώθηκαν τα πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφίων της υπ’ αρ. πρωτ. 20230823.02ΕΞ/23-08-2023 (ΑΔΑ: ΡΚΠΟ46ΜΧ1Π-3Β0) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 04.2023) για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και χορηγήθηκε εξουσιοδότηση στο πρόσωπο του Προέδρου για την υπογραφή των απαραίτητων σχετικών εγγράφων.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 02.20/2023