ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΜΕ 3/2023
Η Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε., έχοντας υπόψη:


1. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 20230823.01ΕΞ/23-08-2023 (ΑΔΑ: Ω83Χ46ΜΧ1Π-107) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 03.2023).

2. Την με αρίθμ. 01.20/2023 (ΑΔΑ: 6ΔΨΨ46ΜΧ1Π-ΠΟΩ) Απόφαση συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε. με την οποία επικυρώθηκαν τα πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφίων της υπ’ αρ. πρωτ. 20230823.01ΕΞ/23-08-2023 (ΑΔΑ: Ω83Χ46ΜΧ1Π-107) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 03.2023) για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και χορηγήθηκε εξουσιοδότηση στο πρόσωπο του Προέδρου για την υπογραφή των απαραίτητων σχετικών εγγράφων.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 01.20/2023