Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ. ΣΜΕ 05_2023 (ΣΜΕ 5/2023)

Παρακάτω θα βρείτε τα παραρτήματα που συνοδεύουν την Πρόσκληση: