Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ.20230823.01ΕΞ (ΣΜΕ 3/2023)

Παρακάτω θα βρείτε τα παραρτήματα που συνοδεύουν την Πρόσκληση: