Αρ.πρωτ.: 20230803.03ΕΞ/03.08.2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2/2023

Των κ. μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία

«Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 014011810000

Α.Φ.Μ. 998337084 – Δ. Ο. Υ. Κομοτηνής

σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 6 Σεπτεμβρίου 2023.

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ. μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» να προσέλθουν στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Κομοτηνή, επί της οδού Ν. Τσανακλή αρ. 15 στις 6 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν έγκαιρα για τον τρόπο συνεδρίασης.

  1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 13ης οικονομικής χρήσης από 01-01-2022 έως 31-12-2022 μαζί με την ανάλυση του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης, Διάθεσης αποτελεσμάτων και έκθεσης ελεγκτών που αφορούν στα παραπάνω.
  2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τη χρήση που έκλεισε στις 31-12-2022.
  3. Την εκλογή ελεγκτών για τη χρήση από 01-01-2023 έως 31-12-2023
  4. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι κ. μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της εταιρείας ή να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια ημερομηνία μπορούν οι κ. μέτοχοι να γνωστοποιήσουν και τυχόν αντιπροσώπους τους.

 

Κομοτηνή, 03-08-2023

Εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Λάπατας Αθανάσιος