ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΜΕ 2/2023
Η Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.,έχοντας υπόψη:


1. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 20230710.02ΕΞ/10-07-2023 (ΑΔΑ: Ρ0Β646ΜΧ1Π-Ν54) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 02.2023).

2. Την με αρίθμ. 02.16/2023 (ΑΔΑ: ΨΑΝΔ46ΜΧ1Π-Η2Ω) Απόφαση συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε. με την οποία επικυρώθηκαν τα πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφίων της υπ’ αρ. πρωτ.20230710.02ΕΞ/10-07-2023 (ΑΔΑ: Ρ0Β646ΜΧ1Π-Ν54) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 02.2023) για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και χορηγήθηκε εξουσιοδότηση στο πρόσωπο του Προέδρου για την υπογραφή των απαραίτητων σχετικών εγγράφων.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 02.16/2023