ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΜΕ 1/2023
Η Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.,έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 20230710.01ΕΞ/10-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΡΥΒ46ΜΧ1Π-ΓΛ4) Πρόσκληση (ΣΜΕ 01.2023).

2. Την με αρίθμ. 01.16/2023 (ΑΔΑ: Ψ21Δ46ΜΧ1Π-ΖΛΠ) Απόφαση συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε. με την οποία επικυρώθηκαν τα πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφίων της υπ’ αρ. πρωτ.20230710.01ΕΞ/10-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΡΥΒ46ΜΧ1Π-ΓΛ4) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 01.2023) για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και χορηγήθηκε εξουσιοδότηση στο πρόσωπο του Προέδρου για την υπογραφή των απαραίτητων σχετικών εγγράφων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 01.16/2023