Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ.20230710.01ΕΞ (ΣΜΕ 01/2023).

Παρακάτω θα βρείτε τα παραρτήματα που συνοδεύουν την Πρόσκληση: