ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1/2023

Των κ. μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία

«Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68139/67/Β/09/002

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 014011810000

Α.Φ.Μ. 998337084 – Δ. Ο. Υ. Κομοτηνής

σε ΕΚΤΑΚΤΗ Γενική Συνέλευση στις 10 Ιουλίου 2023

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ. μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» να συμμετάσχουν στις 10 Ιουλίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. σε ΈΚΤΑΚΤΗ Γενική Συνέλευση, μέσω τηλεδιάσκεψης χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Join Zoom Meeting

https://us05web.zoom.us/j/85811127227?pwd=YmNUN3gxQ2FLRVhJbFJJTTFITmFidz09

για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για την  «Έγκριση ή μη τροποποίησης του Άρθρου 5 και του Άρθρου 18 του καταστατικού της Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.» και συγκεκριμένα:

  1. Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά 15.000,00€
  2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας για την αποτύπωση των αλλαγών στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
  3. Τροποποίηση της παραγράφου 2 του Άρθρου 18
  4. Αναδιατύπωση και κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

Οι κ. μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της εταιρείας ή να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθέσης τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια ημερομηνία μπορούν οι κ. μέτοχοι να γνωστοποιήσουν και τυχόν αντιπροσώπους τους.

Κομοτηνή, 19-06-2023

Εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος

 

 

Λάπατας Αθανάσιος