ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΜΕ 10/2022
Η Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.,έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 20221230.05ΕΞ/30.12.2022 Πρόσκληση (ΣΜΕ 10.2022)
2. Την με αρ. 01.01/2023 (ΑΔΑ: 93Β146ΜΧ1Π-Ο7Ζ) απόφαση του Δ.Σ. Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε. περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης
Ανακοινώνει την ανάρτηση του Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων καθώς και τον Πίνακα επιτυχόντων της Αξιολόγησης Υποψηφίων στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 20221230.05ΕΞ/30.12.2022 Πρόσκλησης (ΣΜΕ 10.2022) για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για το έργο «Μελέτες για την αποκατάσταση της λειτουργίας του κλειστού διώροφου υπόγειου δημοτικού πάρκινγκ οδού Κ. Μπένη του Δ. Ξάνθης»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 01.01/2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΜΕ 10/2022