Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ.20221230.05ΕΞ (ΣΜΕ 10/2022).

Παρακάτω θα βρείτε τα παραρτήματα που συνοδεύουν την Πρόσκληση: