ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΜΕ 9/2022

Η Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.,έχοντας υπόψη: 

  1. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 20221216.01ΕΞ/16.12.2022 Πρόσκληση (ΣΜΕ 09.2022)

2.  Την με αρ. 27.01/2022 (ΑΔΑ: 6ΩΓΠ46ΜΧ1Π-Ψ2Ψ) απόφαση του Δ.Σ. Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε. περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης

Ανακοινώνει την ανάρτηση του Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων καθώς και τον Πίνακα επιτυχόντων της Αξιολόγησης Υποψηφίων στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 20221216.01ΕΞ/16.12.2022 Πρόσκλησης (ΣΜΕ 09.2022) για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για το έργο «Διοικητική και Συμβουλευτική υποστήριξη του Δήμου Κομοτηνής και της Κοινωνικής Σύμπραξης Ροδόπης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 27.01/2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΜΕ 09/2022 ΚΩΔ 001

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΜΕ 09/2022 ΚΩΔ 002