Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ. 20221216.01ΕΞ (ΣΜΕ 09/2022).

Παρακάτω θα βρείτε τα παραρτήματα που συνοδεύουν την Πρόσκληση: