Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ.20221202.01ΕΞ (ΣΜΕ 08/2022)

Παρακάτω θα βρείτε τα παραρτήματα που συνοδεύουν την Πρόσκληση: