Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ.20221102.01ΕΞ (ΣΜΕ 07/2022)

Παρακάτω θα βρείτε τα παραρτήματα που συνοδεύουν την Πρόσκληση: