ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΜΕ 6/2022

Η Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.,έχοντας υπόψη: 

  1. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 20221010.03ΕΞ/10.10.2022 Πρόσκληση (ΣΜΕ 06.2022)

2.  Την με αρ. 19.02/2022 (ΑΔΑ: 674546ΜΧ1Π-Π3Π) απόφαση του Δ.Σ. Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε. περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης

Ανακοινώνει την ανάρτηση του Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων καθώς και τον Πίνακα επιτυχόντων της Αξιολόγησης Υποψηφίων στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 20221010.03ΕΞ/10.10.2022 Πρόσκλησης (ΣΜΕ 06.2022) για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για το έργο «Εκπόνηση μελετών για το έργο: Προμήθεια και εγκατάσταση ανοικτού προκατασκευασμένου κολυμβητηρίου στον Δήμο Ξάνθης».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 19.02/2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΜΕ 06/2022 ΚΩΔ 001

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΜΕ 06/2022 ΚΩΔ 002

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΜΕ 06/2022 ΚΩΔ 003