Αρ.πρωτ.:20220819.01ΕΞ/19.08.2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2/2022

Των κ. μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία

«Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 014011810000

Α.Φ.Μ. 998337084 – Δ. Ο. Υ. Κομοτηνής

σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 9 Σεπτεμβρίου 2022,

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ. μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» να προσέλθουν στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Κομοτηνή, επί της οδού Ν. Τσανακλή αρ. 15 στις 9 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο που θα ισχύει εκείνη την περίοδο. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν έγκαιρα για τον τρόπο συνεδρίασης.

 

  1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 12ης οικονομικής χρήσης από 01-01-2021 έως 31-12-2021 μαζί με την ανάλυση του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης, Διάθεσης αποτελεσμάτων και έκθεσης ελεγκτών που αφορούν στα παραπάνω.
  2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τη χρήση που έκλεισε στις 31-12-2021.
  3. Την εκλογή ελεγκτών για τη χρήση από 01-01-2022 έως 31-12-2022
  4. Επικύρωση υπ.αριθμ. 15.01/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία αντικαταστάθηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
  5. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι κ. μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της εταιρείας ή να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθέσης τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια ημερομηνία μπορούν οι κ. μέτοχοι να γνωστοποιήσουν και τυχόν αντιπροσώπους τους.

Κομοτηνή, 19-08-2022

Εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος

Λάπατας Αθανάσιος