ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΜΕ 5/2022

Η Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.,έχοντας υπόψη: 

  1. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 20220729.01ΕΞ/29.07.2022 Πρόσκληση (ΣΜΕ 05.2022)

2.  Την με αρ. 14.01/2022 (ΑΔΑ: ΩΝ1Φ46ΜΧ1Π-ΦΜΗ) απόφαση του Δ.Σ. Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε. περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης

Ανακοινώνει την ανάρτηση του Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων καθώς και τον Πίνακα επιτυχόντων της Αξιολόγησης Υποψηφίων στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 20220729.01ΕΞ/29.07.2022 Πρόσκλησης (ΣΜΕ 05.2022) για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για το έργο «Συμβουλευτική και επιστημονική υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου Αρριανών στην κατάρτιση, στη παρακολούθηση και στην αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αρριανών 2019-2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 14.01/2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΜΕ 05/2022 ΚΩΔ 001

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΜΕ 05/2022 ΚΩΔ 002