Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ.20220729.01ΕΞ (ΣΜΕ 05/2022)

Παρακάτω θα βρείτε τα παραρτήματα που συνοδεύουν την Πρόσκληση: