ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΜΕ 4/2022

Η Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.,έχοντας υπόψη: 

  1. Την υπ’αριθμ. πρωτ.  20220627.01ΕΞ/27.06.2022 (ΑΔΑ: 9ΙΘΓ46ΜΧ1Π-ΤΦΨ)  Πρόσκληση (ΣΜΕ 04.2022)

2.  Την με αρ. 12.01/2022 (ΑΔΑ:) απόφαση του Δ.Σ. Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε. περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης

Ανακοινώνει την ανάρτηση του Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων καθώς και τον Πίνακα επιτυχόντων της Αξιολόγησης Υποψηφίων στο πλαίσιο της αρ. πρωτ.  20220627.01ΕΞ/27.06.2022 (ΑΔΑ: 9ΙΘΓ46ΜΧ1Π-ΤΦΨ)  Πρόσκλησης (ΣΜΕ 04.2022) για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για το έργο «Παροχή διοικητικής υποστήριξης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Κ.Ε.Π. του Δήμου Αρριανών».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 12.01/2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΜΕ 04/2022 ΚΩΔ 001

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΜΕ 04/2022 ΚΩΔ 002