ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1/2022

Των κ. μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία

«Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68139/67/Β/09/002

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 014011810000

Α.Φ.Μ. 998337084 – Δ. Ο. Υ. Κομοτηνής

σε ΕΚΤΑΚΤΗ Γενική Συνέλευση στις 27  Ιουνίου 2022

 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ. μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» να συμμετάσχουν στις 27 Ιουνίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. σε  ΈΚΤΑΚΤΗ Γενική Συνέλευση, μέσω τηλεδιάσκεψης χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα zoom και τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://us02web.zoom.us/j/81366352033?pwd=CIu1Og2WTK9p8hrdLMHVkeGkpRA6bh.1

Meeting ID: 813 6635 2033

Passcode: 507607

για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για την  «Έγκριση ή μη τροποποίησης του Άρθρου 5 του καταστατικού της Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.»

και συγκεκριμένα:

  1. Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά 10.000,00€ μέσω της μείωσης της υπολειπόμενης δόσης του Δήμου Ιάσμου από 25.000,00€ σε 15.000,00€ και ταυτόχρονη αναπροσαρμογή της ημερομηνίας καταβολής της ως άνω δόσης.
  2. Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά 75.000,00€ η οποία θα πραγματοποιηθεί με την τμηματική καταβολή από τον Δήμο Κομοτηνής επιπλέον 50.000,00€ στις 23/03/2023 καθώς και με την κεφαλαιοποίηση των υφιστάμενων υποχρεώσεων της εταιρείας προς τον Δήμο Αρριανών αξίας 25.000,00€.
  3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας για την αποτύπωση των αλλαγών στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
  4. Αναδιατύπωση και κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

Οι κ. μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της εταιρείας ή να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθέσης τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια ημερομηνία μπορούν οι κ. μέτοχοι να γνωστοποιήσουν και τυχόν αντιπροσώπους τους.

Κομοτηνή,24-06-2022

Εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος

 

 

Λάπατας Αθανάσιος