ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπογράφηκε σήμερα 15/6/2022 στη Φιλύρα, από το Δήμαρχο Αρριανών  κ. Αμέτ Ριτβάν και από τον Πρόεδρο της Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε κ. Αθανάσιο Λάπατα, η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Αναπτυξιακού Οργανισμού Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε και του Δήμου Αρριανών για το έργο: «Κατάρτιση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αρριανών».

 Το εν λόγω έργο αφορά στην κατάρτιση, παρακολούθηση και αξιολόγηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης καθώς και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του Δήμου. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα που θα καταρτιστεί θα σχετίζεται με τις υποδομές του Δήμου και τις τοπικές επενδύσεις, με την πρόοδο της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.Α., καθώς και με τις προτεραιότητες που απορρέουν από θεσμοθετημένα χρηματοδοτικά μέσα, αναδεικνύοντας την τοπική τους διάσταση.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε θα συμβάλλει ουσιαστικά με τη συμβουλευτική και επιστημονική υποστήριξη του στις υπηρεσίες του Δήμου Αρριανών για την άρτια ολοκλήρωση του.

Ο Πρόεδρος της Κ.ΚΑΡΑΘΕΩΡΗ Α.Ε, Αθανάσιος Λάπατας με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης δήλωσε: «Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι απαραίτητο εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού ρόλου του Δήμου και αποτελεί πρόγραμμα πολυτομεακού χαρακτήρα, με εύρος θεματικών αντικειμένων που απασχολούν την καθημερινή λειτουργία του Δήμου. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία υλοποιώντας ήδη, από τον περασμένο Οκτώβριο, με τον Δήμο Κομοτηνής την κατάρτιση του Επιχειρησιακού του Προγράμματος με επιτυχία. Σε αυτόν τον βηματισμό θα κινηθούμε και με τον Δήμο Αρριανών, μεριμνώντας για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες»

 

Κομοτηνή, 15/06/2022

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Λάπατας Αθανάσιος