ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΜΕ 3/2022

Η Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.,έχοντας υπόψη: 

  1. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 20220606.02ΕΞ/06.06.2022 (ΑΔΑ: 9ΠΝΕ46ΜΧ1Π-ΓΙ4) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 03.2022)

2.       την με αρ. 09.04/2022 (ΑΔΑ:_97ΒΤ46ΜΧ1Π-Ω3Θ) απόφαση του Δ.Σ. Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε. περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης

Ανακοινώνει την ανάρτηση του Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων καθώς και τον Πίνακα επιτυχόντων της Αξιολόγησης Υποψηφίων στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 20220606.02ΕΞ/06.06.2022 (ΑΔΑ: 9ΠΝΕ46ΜΧ1Π-ΓΙ4) (ΣΜΕ 03.2022) για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για το έργο «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης του Δήμου Ξάνθης στην ωρίμανση και υλοποίηση του έργου: Αποκαταστάσεις υποδομών Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης Δήμου Ξάνθης».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 09.04/2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΜΕ 03/2022 ΚΩΔ 001

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΜΕ 03/2022 ΚΩΔ 002

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΜΕ 03/2022 ΚΩΔ 003

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΜΕ 03/2022 ΚΩΔ 004