ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΜΕ 2/2022

Η Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.,έχοντας υπόψη: 

  1. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 20220606.01ΕΞ/06.06.2022 (ΑΔΑ: ΡΠ1Ε46ΜΧ1Π-4ΕΕ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 02.2022)

2.       την με αρ. 09.03/2022 (ΑΔΑ:_6Ω8846ΜΧ1Π-ΑΩΕ) απόφαση του Δ.Σ. Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε. περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης

Ανακοινώνει την ανάρτηση του Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων καθώς και τον Πίνακα επιτυχόντων της Αξιολόγησης Υποψηφίων στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 20220606.01ΕΞ/06.06.2022 (ΑΔΑ: ΡΠ1Ε46ΜΧ1Π-4ΕΕ) (ΣΜΕ 02.2022) για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για το έργο «Συμβουλευτική και επιστημονική υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής στην κατάρτιση, στη παρακολούθηση και στην αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Κομοτηνής 2019-2023»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 09.03/2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΜΕ 02/2022 ΚΩΔ 001