Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ.20220606.01ΕΞ (ΣΜΕ 02/2022)

Παρακάτω θα βρείτε τα παραρτήματα που συνοδεύουν την Πρόσκληση: