Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ.20220606.02ΕΞ (ΣΜΕ 03/2022)

Παρακάτω θα βρείτε τα παραρτήματα που συνοδεύουν την Πρόσκληση: