ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΜΕ 1/2022

Η Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.,έχοντας υπόψη:

1.       Την υπ’αριθμ. πρωτ. 20220503.01.ΕΞ/03.05.2022 (ΑΔΑ: 6ΔΡ646ΜΧ1Π-85Η) Πρόσκληση (ΣΜΕ 01.2022)

2.       την με αρ. 06.01/2022 (ΑΔΑ:ΩΣΒ146ΜΧ1Π-ΞΞ4) απόφαση του Δ.Σ. Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε. περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης

Ανακοινώνει την ανάρτηση του Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων καθώς και τον Πίνακα επιτυχόντων της Αξιολόγησης Υποψηφίων στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 20220503.01.ΕΞ/03.05.2022 (ΑΔΑ: 6ΔΡ646ΜΧ1Π-85Η) Πρόσκληση (ΣΜΕ 01.2022) για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για το έργο «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΕΠ ΕΒΥΣ) ΤΟΥ ΤΕΒΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 06.01/2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΜΕ 01/2022