ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΑΕ υπέγραψε τις πρώτες προγραμματικές συμβάσεις με το Δήμο Κομοτηνής, στις οποίες αντανακλάται πλήρως ο σκοπός της μετατροπής της συνολικής εταιρικής του ταυτότητας καθώς και ο στρατηγικός επαναπροσδιορισμός των σκοπών του καταστατικού του, που πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο του 2021.

Συγκεκριμένα, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός μέσω των προγραμματικών συμβάσεων, συμβάλλει στην υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων, στην ενίσχυση της διοικητικής και τεχνικής επάρκειας των ΟΤΑ μέσω της επιστημονικής, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης.

Οι Προγραμματικές συμβάσεις, με τις οποίες ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ξεκινά να συμπράττει από κοινού με τον Δήμο Κομοτηνής στην υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής του, είναι οι εξής:

  • Παροχή διοικητικής υποστήριξης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής
  • Αρχιτεκτονική μελέτη του έργου Ανάπλαση εμπορικού Κέντρου Κομοτηνής, η οποία θα περιλαμβάνει μια σειρά επεμβάσεων σε 22 οδούς του εμπορικού Κέντρου της πόλης
  • Συμβουλευτική και επιστημονική υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής στην κατάρτιση, στη παρακολούθηση και στην αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Κομοτηνής 2019-2023

 

Κομοτηνή, 2/11/2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Λάπατας Αθανάσιος