Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη μίσθωσης έργου με Α.Π 2021.0805.01ΕΞ

Παρακάτω θα βρείτε τα παραρτήματα που συνοδεύουν την Πρόσκληση: