ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των κ. μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68139/67/Β/09/002 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 014011810000 Α.Φ.Μ. 998337084 – Δ. Ο. Υ. Κομοτηνής σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 6 Ιουλίου 2021

 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ. μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» να προσέλθουν στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Κομοτηνή, επί της οδού Ν. Τσανακλή αρ. 15 στις 6 Iουλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο που θα ισχύει εκείνη την περίοδο. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν έγκαιρα για τον τρόπο συνεδρίασης.

  1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 11ης οικονομικής χρήσης από 01-01-2020 έως 31-12-2020 μαζί με την ανάλυση του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης, Διάθεσης αποτελεσμάτων και έκθεσης ελεγκτών που αφορούν στα παραπάνω.
  2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τη χρήση που έκλεισε στις 31-12-2020.
  3. Την εκλογή ελεγκτών για τη χρήση από 01-01-2021 έως 31-12-2021
  4. Έγκριση υπ.αριθμ. 01.06/2021 απόφαση ΔΣ, σύμφωνα με την οποία αντικαταστάθηκε μέλος του ΔΣ
  5. Αίτημα προς τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης της κ. Μπακαλίδου Αικατερίνης
  6. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι κ. μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της εταιρείας ή να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια ημερομηνία μπορούν οι κ. μέτοχοι να γνωστοποιήσουν και τυχόν αντιπροσώπους τους.

Κομοτηνή, 15-06-2021

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος

Λάπατας Αθανάσιος