Η Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε. έχει συνάψει προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Κομοτηνής για την διοικητική υποστήριξη του Δήμου Κομοτηνής και της Κοινωνικής Σύμπραξης Ροδόπης στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ. Συγκεκριμένα, το αντικείμενο της προγραμματικής είναι:
• Ο συντονισμός των ενεργειών και δράσεων του έργου
• Η διοικητική υποστήριξη του Δήμου Κομοτηνής και των εταίρων του έργου
• Η υποστήριξη του Δήμου Κομοτηνής στην οικονομική παρακολούθηση του έργου
• Η διοικητική υποστήριξη των δήμων της Ροδόπης – εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης Ροδόπης
• Η παρακολούθηση της Πράξης μέσω του ΟΠΣ, καθώς και η διεκπεραίωση όλων των εργασιών που απαιτούνται στο πλαίσιο λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος και των απαιτήσεων του Συστήματος Διαχείρισης Έργων
• Η τακτική επικοινωνία με τη διαχειριστική αρχή του Προγράμματος (Ε.Ι.Ε.Α.Δ), αλλά και το αντίστοιχο υπουργείο
• Η προετοιμασία και υποβολή δελτίων δήλωσης δαπανών και προόδου, τεχνικών δελτίων έργου και υποεργου, μηνιαίων, εξαμηνιαίων και ετήσιων τεχνικών δελτίων και αναφορών. Η εν γένει υλοποίηση και διεκπεραίωση κάθε διοικητικής υποχρέωσης που προκύπτει από τη Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος στα πλαίσια του έργου.
• Η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου
• Ο συντονισμός υλοποίησης των συνοδευτικών μέτρων του προγράμματος
• Η ενημέρωση των δυνητικά δικαιούχων του προγράμματος
• Η διάχυση των δράσεων του Προγράμματος
• Η δικτύωση με άλλες Κοινωνικές Συμπράξεις