Τεχνική Υποστήριξη

 

Στην Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε. λειτουργεί Τεχνική Υπηρεσία, όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.
Στην Τεχνική Υπηρεσία ανατίθενται καθήκοντα ανάληψης εκτέλεσης, εποπτείας και επίβλεψης δημοσίων μελετών και έργων για λογαριασμό των μελών της εταιρίας και άλλων ΟΤΑ, καθώς και υποστήριξης των Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ.