Η Εταιρεία

Η εταιρία Κ. Καραθεοδωρή A.E. είναι ο κύριος αναπτυξιακός φορέας του Δήμου Κομοτηνής. Ιδρύθηκε το 2009 από το Δ. Κομοτηνής, το Δήμο Μαρωνείας, το Δήμο Ιάσμου και τη Ν. Τσανακλής ΑΕ και λειτουργεί με τη μορφή Αναπτυξιακής  Ανώνυμης Εταιρίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑN.A.Ε. ΟΤΑ).
Στόχος της Κ. Καραθεοδωρή ΑΕ είναι η ανάπτυξη του Δήμου Κομοτηνής,  των υπολοίπων ΟΤΑ που συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα της εταιρίας καθώς και αυτών του Ν. Ροδόπης στο σύνολο του, μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση πρωτοβουλιών στους τομείς της Τοπικής Ανάπτυξης, της Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας και της Αειφόρου Διαχείρισης.
Για το σκοπό αυτό η Κ. Καραθεοδωρή ΑΕ παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στους ΟΤΑ της περιοχής και τα νομικά τους πρόσωπα, συνεργάζεται μ’ αυτά καθώς και με τους άλλους τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς του Δήμου Κομοτηνής, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Ν. Ροδόπης, και υλοποιεί δράσεις είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία μ’ αυτούς αναζητώντας και προσελκύοντας πόρους τόσο από εθνικές όσο και κοινοτικές πηγές χρηματοδότησης.
Η εταιρεία έχει έδρα το Δήμο Κομοτηνής και στεγάζεται σε νεοκλασσικό κτίριο στην οδό Ν. Τσανακλή 15.


Οι μέτοχοι της K. Καραθεοδωρή ΑN.Α.Ε. και τα ποσοστά συμμετοχής τους στην Εταιρεία είναι οι εξής:
1. Δήμος Κομοτηνής με  5.820 μετοχές 5.820 ψήφοι
2. Δήμος Μαρωνείας με 60 μετοχές 60 ψήφοι
3. Δήμος Ιάσμου με 60 μετοχές 60 ψήφοι
4. Ν. Τσανακλής Α.Ε. Με 60 μετοχές 60 ψήφοι

Σύνολο 6.000 μετοχές 6.000 ψήφοι


Στόχος της Κ. Καραθεοδωρή ΑΕ είναι η ανάπτυξη του Δήμου Κομοτηνής,  των υπολοίπων ΟΤΑ που συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα της εταιρίας καθώς και αυτών του Ν. Ροδόπης στο σύνολο του, μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση πρωτοβουλιών στους τομείς της Τοπικής Ανάπτυξης, της Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας και της Αειφόρου Διαχείρισης.
Για το σκοπό αυτό η Κ. Καραθεοδωρή ΑΕ παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στους ΟΤΑ της περιοχής και τα νομικά τους πρόσωπα, συνεργάζεται μ’ αυτά καθώς και με τους άλλους τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς του Δήμου Κομοτηνής, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Ν. Ροδόπης, και υλοποιεί δράσεις είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία μ’ αυτούς αναζητώντας και προσελκύοντας πόρους τόσο από εθνικές όσο και κοινοτικές πηγές χρηματοδότησης.
Τα αντικείμενα στα οποία αναπτύσσει πρωτοβουλίες η Κ. Καραθεοδωρή ΑΕ είναι:
• Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής του Δ. Κομοτηνής.

• Σχεδιασμός και υλοποίηση  των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής του Δήμου και παροχή κοινωνικής μέριμνας για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (παιδιά, νέοι, Τρίτη ηλικία, γυναίκες, παλιννοστούντες, μειονοτικές ομάδες κα).

• Εκπόνηση μελετών και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, καθώς και προσέλκυση Ευρωπαϊκών και Εθνικών Πόρων για επενδύσεις και έργα ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας.

• Ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης, καθώς και συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα.

• Υλοποίηση προγραμμάτων που έχουν σχέση με την τοπική ανάπτυξη και την αξιοποίηση πρωτοβουλιών που εκπορεύονται και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους εθνικούς ή Διεθνείς Οργανισμούς, σε συνεργασία με τον Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα, τους κοινωνικούς φορείς και τις παραγωγικές τάξεις.

• Συμβουλευτική, επιστημονική και τεχνική υποστήριξη σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και των Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ, μικρομεσαίες επιχειρήσεις  και άλλους  φορείς, για τη συμμετοχή τους σε Εθνικά και Κοινοτικά αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής του Ν. Ροδόπης.

• Παροχή υπηρεσιών στους τομείς της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, της τηλεματικής, της διαφήμισης και προβολής με την χρήση οπτικοακουστικών μέσων και τεχνολογιών αιχμής.

• Επέκταση εργαστηρίων πληροφορικής και τεχνολογιών σε κάθε σχολική μονάδα του Δήμου Κομοτηνής.

• Δημιουργία κέντρων παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, πρόσβαση σε δίκτυα και διευκόλυνση της επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα σε απομακρυσμένους χρήστες που ανήκουν στον επιχειρηματικό κόσμο καθώς και σε άλλες πολιτικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές, αθλητικές και άλλες ομάδες.

• Λειτουργία Δικτύου Ενημέρωσης και Πληροφόρησης της κοινής γνώμης της Κομοτηνής αλλά και του Νομού Ροδόπης για επιχειρηματικά και αναπτυξιακά προγράμματα και χρηματοδοτήσεις επιχειρηματικότητας και ενίσχυσης της απασχόλησης.

• Ενίσχυση των δράσεων συνέργιας με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

• Προώθηση τοπικών προϊόντων, παραδοσιακών επαγγελμάτων που τείνουν να εκλείψουν και καθιέρωση αναπτυξιακών δράσεων διαδημοτικής περιφερειακής και εθνικής εμβέλειας και σημασίας. • Συνδιοργάνωση και λειτουργία σε συνεργασία με άλλους φορείς ή ιδιώτες προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης.

• Έκδοση βιβλίων και παντός είδους ενημερωτικού έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού για την τεκμηρίωση και προβολή των δραστηριοτήτων της τοπικής κοινωνίας.

• Ίδρυση και λειτουργία αστικού Παρατηρητηρίου και Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας καθώς και δομών επιχειρηματικότητας, απασχόλησης και άλλων που στοχεύουν στην ενίσχυση της οικονομικοκοινωνικής θέσης μειονεκτουσών ομάδων του πληθυσμού της Κομοτηνής.


Προώθηση Τοπικής ανάπτυξης
Η Κ. Καραθεοδωρή ΑN.A.Ε. ΟΤΑ είναιο κύριος αναπτυξιακός φορέας του Δ. Κομοτηνής και ένας από τους βασικούς αναπτυξιακούς φορείς των ΟΤΑ του Ν. Ροδόπης.  Στο πλαίσιο αυτό ο κύριος στόχος της Κ. Καραθεοδωρή είναι η ανάπτυξη των ΟΤΑ της Ροδόπης, ώστε αυτοί να γίνουν ελκυστικότεροι για κατοικία, για εργασία και για εγκατάσταση επιχειρήσεων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου η Κ. Καραθεοδωρή ΑΕ σχεδιάζει και υλοποιεί ολοκληρωμένες αναπτυξιακές παρεμβάσεις στο Δήμο Κομοτηνής, εκπονεί μελέτες αναπτυξιακού περιεχομένου, λειτουργεί Αστικό Παρατηρητήριο και Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας, υποστηρίζει τους Δήμους στην εκπόνηση και την εφαρμογή των αναπτυξιακών τους προγραμμάτων, συνεργάζεται με τους τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς και υποστηρίζει την τοπική επιχειρηματική κοινότητα, προσελκύοντας εθνικούς και κοινοτικούς πόρους για την εφαρμογή των παρεμβάσεων της. Παράλληλα προωθεί την προβολή της περιοχής με δράσεις στον τομέα των εκδόσεων, της διαφήμισης και της ανάδειξης της ταυτότητας της περιοχής.

 

Ενίσχυση Τοπικής οικονομίας
Βασικός άξονας παρέμβασης της Κ. Καραθεοδωρή ΑΕ είναι η υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας για τη βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας της Τοπικής Οικονομίας. Η ενίσχυση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας των τοπικών επιχειρήσεων βρίσκονται έτσι στον πυρήνα της παρέμβασης της Κ. Καραθεοδωρή ΑΕ. Ειδικότερα στο πλαίσιο αυτό η Κ. Καραθεοδωρή προωθεί:

• Το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχονολογίας

• Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις της περιοχής

• Την παροχή υπηρεσιών στους τομείς της πληροφορικής και των σύγχρονων τεχνολογιών επικοινωνίας (ΤΠΕ)

• Την ανάπτυξη του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού με το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης, αλλά και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών μονάδων

• Την αποτελεσματική προώθηση των τοπικών στελεχών στην αγορά εργασίας

• Την δικτύωση και την προώθηση συνεργασιών με ερευνητικούς φορείς

• Την προώθηση δράσεων στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου

• Την ενίσχυση και ανάδειξη των τοπικών προϊόντων • Την υποστήριξη των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους σε κοινοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες.

 

 

Αειφόρος διαχείριση ΟΤΑ Ροδόπης
Η επίτευξη του βασικού στόχου του Δήμου Κομοτηνής, αλλά και των υπολοίπων ΟΤΑ της Ροδόπης, να γίνουν ελκυστικότεροι για κατοικία, για εργασία και για εγκατάσταση επιχειρήσεων, συνδέεται άμεσα με την αειφόρο διαχείριση των Δήμων. Στο πλαίσιο αυτό η Κ. Καραθεοδωρή υποστηρίζει άμεσα τους Δήμους, τα νομικά πρόσωπα που τους πλαισιώνουν, αλλά και τις τοπικές κοινωνίες στην ανάληψη και υλοποίηση πρωτοβουλιών στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης.
Ειδικότερα η Κ. Καραθεοδωρή:

• Αναπτύσει δράσεις στον τομέα της προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής

• Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα κοινωνικής πολιτικής στους Δήμους για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (παιδιά, νέοι, μειονεκτούντα άτομα, άτομα τρίτης ηλικίας, μετανάστες)

• Υποστηρίζει τους Δήμους συμβουλευτικά  στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των στερεών αποβλήτων με σύγχρονες μεθόδους

• Προωθεί τη διατήρηση και ανάδειξη παραδοσιακών επαγγελμάτων που τείνουν να εξαφανιστούν

• Υποστηρίζει τους ΟΤΑ στην χάραξη στρατηγικών με στόχο την ανάδειξη τους σε αειφόρους προορισμούς.